Snowmobile rental in Arjeplog and Vuoggatjålme.

Contact us for information regarding delivery service. 

Prisgrupp 2

Polaris Nordic Pro S4

 • Ledkörning 70% 70%
 • Djup snö 60% 60%
 • Komfort 70% 70%
 • Kraft 80% 80%

Polaris SKS 650 146″

 • Ledkörning 80% 80%
 • Djup snö 60% 60%
 • Komfort 60% 60%
 • Kraft 80% 80%

Polaris Titan XC 800

 • Ledkörning 80% 80%
 • Djup snö 70% 70%
 • Komfort 80% 80%
 • Kraft 100% 100%

Polaris Titan Adventure 800

 • Ledkörning 80% 80%
 • Djup snö 70% 70%
 • Komfort 80% 80%
 • Kraft 100% 100%

Prisgrupp 2

Villkor

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar6 dagar7 dagar
SEK 2590SEK 5180SEK 6490SEK 7890SEK 9190SEK 10590SEK 12090

Prisgrupp 3

Polaris RMK Khaos 850 155″

 • Ledkörning 30% 30%
 • Djup snö 100% 100%
 • Komfort 30% 30%
 • Kraft 100% 100%

Polaris Pro RMK 850 155″

 • Ledkörning 30% 30%
 • Djup snö 100% 100%
 • Komfort 30% 30%
 • Kraft 100% 100%

Skidoo Summit X 154″ 850

 • Ledkörning 30% 30%
 • Djup snö 100% 100%
 • Komfort 30% 30%
 • Kraft 100% 100%

Polaris Switchback Assault 850

 • Ledkörning 90% 90%
 • Djup snö 60% 60%
 • Komfort 70% 70%
 • Kraft 100% 100%

Prisgrupp 3

Villkor

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar6 dagar7 dagar
SEK 3090SEK 6190SEK 8190SEK 10190SEK 12190SEK 14190SEK 16190


PERSONLIG UTRUSTNING

blue

green

red

orange

Vivid blue

Vivid green

TOBE Monosuit NOVO / VIVID

Pris: SEK 350 / dygn.
Inkluderar: TOBE Monosuit, handskar, hjälm, goggles, vinterstövlar, balaclava.

 • Windproof 100% 100%
 • Water resistant 100% 100%
 • Insulated 40% 40%
 • Breathable 100% 100%

tiro 1

tiro

TOBE Monosuit TIRO

Pris: SEK 350 / dygn.
Inkluderar: TOBE Monosuit, handskar, hjälm, goggles, vinterstövlar, balaclava.

 • Windproof 100% 100%
 • Water resistant 100% 100%
 • Insulated 80% 80%
 • Breathable 80% 80%

Sinisalo Poro Suit

Pris: SEK 350 / dygn.
Inkluderar: Sinisalo Poro suit, handskar, hjälm, goggles, vinterstövlar, balaclava.

 • Windproof 100% 100%
 • Water resistant 70% 70%
 • Insulated 100% 100%
 • Breathable 60% 60%


ÖVRIG UTRUSTNING

SLÄPVAGN
Släpvagn för två skotrar. 
Skåp med bakgavel. Invändig belysning. Totalvikt 1200 kg. Lastvikt 650 kg. Skåp L400 cm  B190 cm H 170 cm.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 1000SEK 1800SEK 2500SEK 3300SEK 4100

SLÄPVAGN
Släpvagn för 4 skotrar. 
Skåp med bakgavel. Invändig belysning. Totalvikt 2700 kg. Skåp L700 cm  B200 cm H190 cm.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 1500SEK 2800SEK 3800SEK 4800SEK 5800

PACKKÄLKE

Plats för 2 st plastbackar med lock och 4 st 20 liters jeepdunkar. Lastrack för längre gods, exempelvis isborr eller skidor.
Mått ca 240 cm x 115 cm.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 500SEK 1000SEK 1200SEK 2000SEK 2500

NILAPULKA

Plats för 2 st personer och lite packning.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 600SEK 1200SEK 1530SEK 2040SEK 2550

STOR PASSAGERARKÄLKE
Plats för 8 st vuxna personer. Det går även att lyfta ur sittbänkar och därmed har du en stor flak kälke. 
Flakmått ca 330 cm x 125 cm.

 

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 400SEK 800SEK 1100SEK 1400SEK 1700

SNÖSKOR
Snöskor från ledande TSL.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar
SEK 500SEK 800SEK 1100SEK 1400SEK 1700

Information och villkor

I priset för skoterhyra ingår försäkring, skadekostnad tillkommer om skotern är skadad vid återlämnandet. Max 20000 SEK. Dygnshyran avser 24 timmar, 50 fria kilometer ingår i varje dygnshyra, ytterligare kilometer debiteras med 5 kr (prisgrupp 3, 10 kr) per kilometer vid återlämnande av skotern. Kostnadsfri avbokning senast 24 timmar innan hyresperiodens början, annars utgår avbokningsavgift med 50% av hela beloppet. Skotern hyrs och återlämnas fulltankad. Kostnad för förbrukad olja tillkommer. Snöskotern besiktas med uthyrare och hyrestagare både vid utlämning och återlämning. Skador debiteras enligt gällande prislista.

Fullständiga uthyrningsvillkor
 1. Fordonets användning

En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen.
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande.
HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra fordonet ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.
HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt.
HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

 

 1. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT,
t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som olja samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50 inkl moms.
Om HT inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 50: – inkl moms.

 

 1. Försenad eller utebliven leverans

UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet.
HT äger inte rätt att häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon.
UH går fri från ersättningsansvar om hen kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hens kontroll som hen skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

 

 1. Fordonets skötsel

HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Oljenivå ska kontrolleras enligt angivna instruktioner. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om hen har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Fordonet får inte, överlastas, framföras på svag is, öppet vatten eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

 

 1. Åtgärder vid fel, skada, stöld samt uthyrarens ansvar

HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.

 

 1. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada

UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för hen, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att hen underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.

 

 1. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

 HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till. Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka hen svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK 300: – inkl moms för varje ärende.

 

 1. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet

HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage. UH besiktar fordonet både vid utlämning samt återtagande.

 

 1. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Max skadekostnad per fordon

– Vagnskada                                                      SEK 20 000
– Brandskada                                                    SEK 10 000
– Bärgning och räddning                                   SEK 10 000
– Stöld av korrekt låst fordon                             SEK 10 000
– Olovligt tagande av fordonet med nyckel       SEK Fordonets fulla värde

HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd. Dessa ersättningsnivåer gäller om inte annat skriftligt avtal tecknats med UH.

 

 1. Begränsning av skada

Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden.

 

 1. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.
Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.
Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet.
Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.
HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6.
UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

 

 1. UH:s hävningsrätt mm

UH har rätt att häva avtalet om

 1. a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta
 2. b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
 3. c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH.
 4. d) HT har körkortsindragning

 

 1. Behandling av personuppgifter och inhämtande av samtycke

UH (uthyraren) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. UH behandlar HT:s personuppgifter i enlighet med UH:s personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn hittar du här https://experiencearjeplog.se/integritetspolicy/